Kalkınma ajansları nedir?

Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için toplam 26 bölgede kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda faaliyet gösteren bölgesel kalkınma ajanslarıdır.

Kalkınma Ajansları tamamıyla kamu kaynaklarından finanse edilen kuruluşlar olup, bir kamu kuruluşudur ve AB vb. fon kaynaklarıyla bir ilişkisi bulunmamaktadır

MALİ DESTEK PROGRAMI

Proje Teklif Çağrısı

Tanım 

Ajanslar, belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı mali destek sağlayabilir.

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

Kimler Başvurabilir 

İlan edilen her proje teklif çağrısı özelinde uygun başvuru sahipleri belirlenir. Dolayısıyla ilan edilen programa göre başvuru sahiplerinin uygunluğu değişiklik gösterebilir.

Ajanslar; KOBİ, Gerçek Kişi, Kamu Kurumları, Kamu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, OSB, STK, Tarım İşletmeleri, Çiftçiler gibi oldukça geniş bir yelpazede farklı başvuru sahiplerinin başvurabileceği birçok program uygulamış ve uygulamaya devam edecektir.

Tüm teklif çağrılarında başvuru sahipleri, aşağıda yer alan koşulları karşılıyor olmalıdır:

  • Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
  • Hedeflenen bölgede kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,
  • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.

Destek Miktarı 

Kar amacı güden başvuru sahipleri için projelere verilecek hibe  miktarı, başvuru rehberinde belirtilecek üst limitleri geçmemek kaydıyla ve eş finansman ilkesi çerçevesinde, proje uygun maliyetlerinin en fazla %50’sidir.

Örnek olarak ajans destek üst miktarını geçmemek şartıyla 400.000 liralık projeye 200.000 liralık hibe desteğinde bulunabilir.

Kar amacı gütmeyen başvuru sahiplerine uygun programlarda eş finansman oranı değişkenlik göstermektedir.

Başvuru Dönemi

Proje Teklif Çağrısı yöntemi ile ilan edilen programlar genel olarak her yıl ilan edilir ve başvuru süresi programa göre farklılık gösterir.

Program ilan edildikten sonra bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlanmasına yönelik eğitim toplantıları gerçekleştirilir.

Genel olarak KAYS sistemi adı verilen ve internet üzerinden başvurusu yapılan proje dosyası ve destekleyici belgelerle birlikte son başvuru tarihinden önce Ajans’a başvurular teslim edilir.

Başvuru şekli, yeri ve son başvuru tarihi program ilan edildikten sonra başvuru rehberleri, broşürü ve internet sitemizden öğrenilebilir.

Program ilanı için ajansımız internet sitesini ve güncel destekler bölümünü takip edebilirsiniz.

Değerlendirme Süreci 

Sürecin ilk aşamasında kurumumuza sunulan projeler Uzman personel tarafından evrak eksikliği ve programa uygunluk bakımından incelenmektedir. Ön inceleme aşamasında bildirilen eksiklikleri 5 iş günü içinde tamamlanmayan ve program rehberinde açıklanan koşullara uygun olmayan projeler değerlendirmeye alınmaksızın reddedilmektedir.

Teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçen başvuru dosyaları sürekli kamera kaydı ve Ajans personeli gözetiminde birbirinden habersiz konu uzmanı 2 ayrı dış uzman tarafından değerlendirilmekte ve 100 üzerinden puanlanmaktadır. Değerlendirici puanlarının birinin 65 altı, diğerinin 65 üstü olması veya iki değerlendirici puanı arasındaki farkın 15 ya da daha fazla olması durumunda, projeler bir başka bağımsız değerlendirici tarafından 3. kez değerlendirilmekte ve aritmetik ortalama esasına göre puanı belirlenmektedir. Ayrıca işletme ziyareti gerektiren projeler için yerinde incelemeler yapılmaktadır. Ziyareti gerçekleştirilen işletmeler, değerlendirme puanı yüksek ya da düşük işletmeler şeklinde gruplar olmayıp, söz konusu ziyaretler projeye ilişkin ilave bilgilenme ihtiyacına göre gerçekleştirilmektedir. Son olarak bir üst komite tarafından incelenen projelere ilişkin asil ve yedek destekleme listeleri Yönetim Kurulu onayına sunulmakta ve alınan kararla kesinleşmektedir.

Destek Dönemi 

Proje uygulama süresi başvuru rehberinde belirtilir ve programa göre değişiklik göstermekle beraber 9-12 ay olarak belirlenir.

Harcama usul ve esasları ilgili yasal mevzuatla belirlenmiş yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler. Harcama usul ve esasları hiçbir yasal mevzuatla belirlenmemiş kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları, Ajansın internet sitesinde yayınlanan “Proje Uygulama Rehberi”  ve “Satın Alma Rehberine” uygun olarak yapılır.

Yararlanıcıya kaynak aktarımı, sözleşme hükümleri ve sözleşmenin eki niteliğindeki proje bütçesi harcama takvimi göz önünde bulundurularak açılacak proje hesabına gerçekleştirilir.

Ödemeler genel olarak Ön, Ara ve Nihai ödeme olarak 3 aşamada yapılır. Yararlanıcı ilgili ödemeleri Ajans’tan alabilmesi için aynı oranda eş finansmanı proje hesabına yatırmalıdır. Aksi takdirde Ajans’ın hibe ödemesi üzerindeki blokesi kaldırılmaz.

 

Ön ödeme hariç olmak üzere, yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan re’sen hiçbir ödeme  yapılamaz.

Detaylar için Bizi Arayın...

TOP