İşkur Destekleri

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Ø  İşbaşı Eğitim Programı, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlayan geliştirilmiş staj programıdır.

Ø  Bir mesleği işin başında uygulayarak öğrenmeyi amaçlar.

 

PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Ø  İşbaşı eğitim programının amacı nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır.

Ø  Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkanına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

 

İŞVERENLER İÇİN FAYDALARI NELERDİR?

Ø  İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleme

Ø  Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçilerini yetiştirme

Ø  İşgücü maliyetinin azalması ile rekabet avantajı sağlama

Ø  Katılımcıları istihdam ederek teşviklerden yararlanma

Ø  Katılımcılara yaptıkları ekstra ödemeleri vergi matrahından düşme imkanı

 

PROGRAMDAN HANGİ İŞVERENLER FAYDALANABİLİR?

Ø  İlgili mevzuatı kapsamında en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler

Ø  Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir.

 

PROGRAMDAN YARARLANABİLECEK İŞVERENLER

 

ØÖzel sektör işyerleri

ØTicaret Odaları

ØSanayi Odaları

Ø Ticaret ve Sanayi Odaları

Ø Esnaf Odaları

Ø Sendikalar

Ø Konfederasyonlar

Ø Vakıflar

Ø Dernekler

Ø Bankalar

ØKamu kurumlarının hizmet alım ihalelerini alan firmalar

Ø Noterler

Ø Aile hekimleri

Ø Site yönetimleri

Ø Okul aile birlikleri

Ø Öğretmenevi işletmeleri

Ø Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri

Ø Teknokentler

Ø Meslek birlikleri

Ø Kamu kurumlarının ortağı olduğu işletmeler

 

 

KİMLER KATILIMCI OLARAK ALINABİLİR?

Ø  18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

Ø  İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar

Ø  Son 1 ayda sigorta primi olmayan işsizler

Ø  İşverenin son 3 ayda çalışanı olmayanlar

Ø  Lise ve üniversite öğrencileri

 

PROGRAM BAŞVURUSU

Ø  Program başvuruları İŞKUR il müdürlükleri/hizmet merkezlerine yapılabilir.

Ø  Başvurular kurulan komisyonlar tarafından değerlendirilir.

Ø  Değerlendirme kriterleri:

Talep sahibinin daha önce uygulanan programdaki istihdam taahhüt oranı ve süresinin gerçekleşip gerçekleşmediği,

Daha önceki programın uygulanması aşamasında sorun yaşanıp yaşanmama durumu

Talep sahibi işverenin istihdam taahhüt oranı

Daha önce uygulanan programlardaki katılımcıların istihdam durumları ve işverenin istihdamındaki artış durumları,

Talep sahibi işveren ile Kurumumuzun diğer faaliyetlerinin uygulanmasının sonuçları (açık iş alma, işe yerleştirmenin Kurum üzerinde olması, endüstriyel ilişkilerdeki ve diğer faaliyetlerimiz karşısındaki durumu gibi).

 

KULLANILABİLECEK KONTENJAN

Ø  İşveren tarafından çalışan sayısının % 10’undan % 30’una kadar katılımcı alınabilir.

Ø  Örnek: 100 çalışanı olan işveren 30 kişiye kadar, 8 çalışanı olan işveren 3 kişiye kadar katılımcı alabilir.

Ø  Kontenjanın tek seferde kullanılması zorunlu değildir, bölünerek de talep edilebilir.

 

PROGRAM SÜRESİ

Ø  Program süresi bilişim ve imalat sektöründe en fazla 6 ay, diğer sektörlerde en fazla 3 ay olarak uygulanır.

Ø  Geleceğin Meslekleri (Bulut Teknolojisi, Oyun Yazılımı, Yenilenebilir Enerji v.b.) olarak öngörülen mesleklerde 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için en fazla 9 ay uygulanır.

Ø  Süre il müdürlüğü/hizmet merkezi ile işveren tarafından birlikte kararlaştırılabilir.

Ø  Günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada en fazla 6 gün ve 45 saat uygulanabilir.

 

İSTİHDAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Ø  Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin en az % 50 istihdam taahhüdü vermesi gerekmektedir.

Ø  İstihdam edilecek katılımcı sayısı program süresinin ¼’lük kısmı sonunda programa devam eden katılımcı sayısı üzerinden hesaplanır.

Ø  İstihdam süresi 60 günden az olmamak üzere en az program süresi kadar olmak zorundadır.

Ø  Yararlanılan programdan sonra istihdam başlatılıp sürenin dolması beklenmeden taahhütname verilerek yeni talepte bulunulabilir.

Ø  Katılımcıların program bitiminden itibaren 30 gün içinde işe başlatılması gerekmektedir.

 

İŞKUR TARAFINDAN KATILIMCIYA YAPILAN ÖDEMELER

Ø  İş arayan katılımcılara İŞKUR tarafından günlük 61,65 TL, öğrencilere 46,23 TL ve işsizlik ödeneği alanlara 30,82 TL cep harçlığı verilmektedir.

Ø  İş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından ödenmektedir.

 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TEŞVİKİ

Sigorta Prim İşveren Hissesi Desteği

Ø  18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmak,

Ø  31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlamak

Ø  Programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam edilmek,

Ø  İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmak.

Ø  İşe alındıkları işyerinin faaliyet gösterdiği sektör; imalat sanayinde ise 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.

 

 

İLAVE ÖDEMELERİN VERGİDEN DÜŞÜLMESİ

Ø  İşbaşı eğitim programlarına katılanlara Kurumun yaptığı ödemelere ek olarak programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ilave ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı kadar vergi matrahından düşülebilmektedir.

Ø  ÖRNEK: Ayda 20 gün programa katılan kişiye İŞKUR toplam 1.233 TL ödemektedir. İşveren katılımcıya yemek, yol masrafı vb. adı altında 1.000 TL ödemek isterse bu tutarı vergiden düşebilir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Ø  Talep dilekçesi,

Ø  İşveren taahhütnamesi (çalışan sayısının yer aldığı)

Ø  Ön Talep Formu

Ø  İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya oda kaydı belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi işletmeye ait belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri veya işverenin hukuki durumunu gösterir belge (Belgenin aslı görülmek suretiyle il müdürlüğü/hizmet merkezince onaylı örneği de geçerli olabilecektir)

Ø  Son 3 aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge veya katılımcı adaylarının son üç aya ait sigorta dökümünü gösterir belge, (katılımcının işverenin çalışanı olup olmadığının kontrolü amacıyla istenir)

Ø  İşverenin veya işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge

 

UYULMASI GEREKEN BAŞLICA YÜKÜMLÜLÜKLER

Ø  İşbaşı eğitim programlarına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Aktif İşgücü Hizmetleri Mevzuatı hükümlerine riayet etmek.

Ø  Katılımcılara programdan yararlandığı meslek ile ilgili iş dışında başka bir iş yaptırmamak.

Ø  Programın başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde katılımcıların devam durumlarını haftalık olarak İŞKUR internet sayfası üzerinden sisteme girmek.

Ø  Devam çizelgelerini ve katılımcıların devam durumlarına ilişkin elektronik kayıtları mücbir sebepler hariç en geç izleyen ayın 3. iş gününe kadar Kuruma iletmek.

Ø  Katılımcının programa katıldığı sırada iş kazası olması ve katılımcı ya da katılımcıların iş kazasına maruz kalmaları durumunda kazayı, kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirmek.

 

Ø  Programın başladığı ve bittiği aya ait çalışan sayısını gösteren belgeleri mücbir sebepler hariç en geç programın başladığı ve bittiği ayı takip eden ayın bitiminden itibaren 7 iş günü içinde il müdürlüğüne/hizmet merkezine ibraz etmek.

Detaylar için Bizi Arayın...

TOP